ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ

มกราคม 28, 2020 0 By admin

ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ

 

ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ

 

ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ 

พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อความเชื่อของคนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้นคนไทยจึงมีความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในงานมงคลก็จะมีการทำบุญ เลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต อย่างเช่น งานทำบุญ เลี้ยงพระในวันขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

เมื่อเจ้าภาพต้องการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสต่างๆ นั้น จะต้องกำหนดวันทำบุญและนิมนต์พระ เจ้าภาพจะต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้พระท่านทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อท่านจะได้เตรียมตัวส่วนเจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมสถานที่ จัดส่วนสำหรับพระสงฆ์โดยที่ทางขวาสุดของที่นั่งพระสงฆ์จะตั้งโต๊ะหมู่บูชา มีการกำหนดเขตมงคลพิธี โดยการใช้วงสายสิญจน์วนไปรอบบริเวณพิธี โดยเริ่มจากโต๊ะหมู่บูชา และวนไปที่ต่างๆ โดยวนจากซ้ายไปขวาและกลับมาที่เดิม รวบปลายสายสิญจน์ไว้ด้วยกันวางไว้ในกลุ่มด้ายบนพาน

เมื่อถึงวันเจ้าภาพจะต้องต้อนรับพระ ประเคนเครื่องรับรองและเมื่อถึงเวลาเจ้าภาพจะจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีลพระสงฆ์ผู้เป็นประธานกล่าวให้ศีล ต่อจากนั้นก็เป็นการกล่าวอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วถวายข้าวพระพุทธและประเคนภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพจะถวายเครื่องไทยธรรม ใบปวารณา พระสงฆ์ก็จะกล่าว อนุโมทนากถา เจ้าภาพก็จะกรวดน้ำ เมื่อเสร็จแล้วก็จะฟังพระสวด จนกระทั่งพระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์ เป็นอันว่าเสร็จพิธี

 

ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ

 

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 


การทำบุญเลี้ยงพระ ตามปกติที่ทำกัน มักนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ในสถานที่ที่ประกอบพิธีในตอนเย็น เรียกกันอย่างสามัญว่า สวดมนต์เย็น รุ่งขึ้น เวลาเช้า (บางกรณี เวลาเพล) ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเย็นวานนั้นเรียกกันว่า เลี้ยงพระเช้า (เลี้ยงพระเพล) หรือฉันเช้า (ฉันเพล) และในคราวเดียวกันก็มีการตักบาตรด้วย บางคนมีเวลาน้อย ย่นเวลามาทำพร้อมกัน ในวันเดียว ในตอนเช้าหรือตอนเพลตามความสะดวก โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มาเจริญพระพุทธ มนต์ก่อน จบแล้วถวายภัตตาหารให้เสร็จสิ้นในเวลา เดียวกัน อย่างนี้เรียกว่า ทำบุญเลี้ยงพระ

การทำบุญเลี้ยงพระนี้ นิยมทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลทั่วไป ที่เรียกว่า ทำบุญ งานมงคลนั้น ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระดังกล่าว เพื่อความสุขความเจริญแก่จิตใจ โดยปรารภ เหตุที่ดีเป็นมูล เกี่ยวกับฉลองความสำเร็จในชีวิต เช่น ฉลองพระบวชใหม่ เป็นต้น หรือเกี่ยวกับ การริเริ่มชีวิตใหม่เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามปรารถนาด้วยดี ตลอดไป เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญแต่งงาน หรือเรียกว่ามงคลสมรส

เป็นต้น ส่วนที่เรียกว่า ทำบุญงานอวมงคล ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขโดยปรารภเหตุไม่สู้ดี เนื่องจากมีการตาย ขึ้นในวงญาติ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวจัดการทำบุญขึ้น เพื่อให้สำเร็จเป็นประโยชน์ เกื้อกูล และความสุขแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นมิ่งขวัญกลาย ๆ แก่ผู้ที่ยังอยู่ งานทำบุญ โดยปรารภเหตุนี้ เรียกว่า ทำบุญงานอวมงคล

การทำบุญทั้ง ๒ ประเภทนี้ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติมี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายทายก ทายิกาผู้ประกอบด้วยต้องการบุญ เรียกว่า ฝ่ายเจ้าภาพ ๑ ฝ่ายปฏิคาหก ผู้รับทานและ ประกอบพิธีกรรมตามความประสงค์ของเจ้าภาพ ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ เรียกว่า ฝ่ายภิกษุสงฆ์อีก ๑ ทั้งสองฝ่ายนี้มีระเบียบปฏิบัติพิธี กำหนดไว้เพื่อความเรียบร้อยโดยเหมาะสมแต่ละประเภท ของงาน เป็นขนบประเพณีสืบมา

 

ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ