พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

มกราคม 31, 2019 0 By admin

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กตัญญูกตเวที

กตัญญูกตเวที

“ความกตัญญกตเวทีคือสภาพจิตที่่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดีโดยศรัทธามั่นใจ

คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน…”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวทีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ

ที่ระลึกวันกตัญญูกตเวที และเชิญออกเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นแนวทางปฎิบัติ

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

8 เมษายน 2526


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วินัย

การสร้างวินัย

“…การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย

จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคีและความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน

ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์…”

พระบรมราชดำรัส

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้า

ทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

12 กรกฏาคม 2526