วิทยาศาสตร์น่ารู้

มกราคม 15, 2019 0 By admin

สมบัติของธาตุ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมบัติของธาตุ

สมบัติของธาตุเป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุชนิดนั้น ๆ ทำให้สามารถระบุชนิดของธาตุชนิดนั้น ๆ ได้เช่น ความหนาแน่น การนำไฟฟ้า สถานะของเหลว ของแข็ง ก๊าช จุดหลอมเหลว จุดเดือด การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เป็นต้น โดยนำธาตุชนิดนั้น ๆ ไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์


สังเคราะห์แสง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สังเคราะห์แสง

การสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการที่พืชใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อความต้องการของพืช โดยใช้รงควัตถุที่เรียกว่า “คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)” เป็นรงควัตถุสีเขียวที่ทำหน้าที่ดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยอาศัยวัตถุดินที่สำคัญอีก 2 ตัว คือ น้ำที่รากของพืชดูดซับขึ้นมาจากดิน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใบของพืชดูดซึมมาจากอากากศ เมื่อกระบวนการสังเคราะห์แสงเสร็จสิ้นจะได้น้ำตาลชนิดหนึ่งเรียกว่า “กลูโคส (Glucose)” ซึ่งพืชจะเปลี่ยนเป็นเซลลูโลสหรือคาร์โบไฮเดรตเก็บสสะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและรักษษซ่อมแซมของต้นพืช และออกซิเจนที่พืชจะคายออกทางใบหรือถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจทางเซลล์