ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ธันวาคม 28, 2018 0 By admin

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

การทบทวนวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งวิธีดำเนินธุรกิจ วิธีคิดของผู้นำและพนักงานถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขนาดของทีมการทำงาน

 

การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทางด้านวิธีในการดำเนินธุรกิจ วิธีปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมและเอื้ออาทรต่อกันขับเคลื่อนกลยุทธ์สำคัญขององค์กรมากน้อยเพียงใด หากวัฒนธรรมองค์กรมีความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป HR จำเป็นต้องจัดทำแผนเพื่อบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยต้องเข้าใจว่าลักษณะทั่วไปของ work culture ในองค์กรนั้นมีอยู่ 4 แบบ ดังนี้

  1. แบ่งการทำงานตามสายงาน คือ เน้นการทำงานตามสายงาน เช่น สายการผลิต การเงิน การตลาด โดยแต่ละสายงานต่างๆ ก็แบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการตามภารกิจและเป้าหมายของตนอย่างชัด
  2. เน้นการทำงานตามกระบวนการ เป็นวิธีดำเนินธุรกิจที่ยึดกระบวนการที่ต้องเชื่อมต่อกับสายงานต่างๆเพื่อให้สามารถผลิต ส่งมอบสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. เน้นการทันต่อเวลา คือ มีวิธีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  4. เน้นการทำงานในแบบเครือข่ายโดยการเชื่อมโยง เน้นการทำงานในแบบเครือข่าย โดยการเชื่อมโยงธุรกิจ การเน้นการทำงานในแบบเครือข่ายโดยการเชื่อมโยงธุรกิจการดำเนินธุรกิจ เน้นการทำงานในแบบเครือข่ายโดยการเชื่อมโยงธุรกิจการดำเนินธุรกิจของตนกับเครือข่ายที่อาจจะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเน้นการทำงานในแบบเครือข่ายโดยการเชื่อมโยงธุรกิจการดำเนินธุรกิจของตนกับเครือข่ายที่อาจจะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ดี