เงินพระคลังข้างที่ และ เงินพระคลังมหาสมบัติ

ธันวาคม 16, 2018 0 By admin

เงินพระคลังข้างที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จากการค้าสำเภาหลวง

(กาาค้าสำเภาหลวง)

เงินพระคลังข้างที่ เป็นเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินรายได้แผ่นดินส่วนหนึ่ง ที่แบ่งถวายพระมหากษัตริย์เพื่อสำหรับใช้จ่ายส่วนพระองค์ เริ่มต้นมีครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้ที่ได้จากการค้าสำเภาหลวง ในปัจจุบันเงินพระคลังข้างที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลทูลเกล้าถวาย เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสำนักพระราชวัง หมวดเงินอุดหนุนงบประมาณพระมหากษัตริย์ และรายได้จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่ง

เงินพระคลังมหาสมบัติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงินพระคลังมหาสมบัติ

เงินพระคลังมหาสมบัติ เป็นชื่อเรียกเฉพาะที่ หมายถึง เงินรายได้ของแผ่นดิน ที่เรียกเก็บจากราษฎรในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น ค่าอากร ส่วย เป็นต้น ในช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อจัดเก็บได้แล้วจะส่งเข้ากรมพระคลังมหาสมบัติ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเงินของแผ่นดิน เงินเหล่านี้ถือเป็นพระราชทรัพย์ในพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้จ่ายตามพระอัธยาศัย ในปัจจุบันเงินพระคลังมหาสมบัติเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐเก็บจากประชาชนและรายได้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ และทูลเกล้าถวายเป็นค่าใช้จ่ายในพระมหากษัตริย์ด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงินพระคลังมหาสมบัติ